شیر پروپرشنال

Model: 3DRE(M), 3DRE(M)E
Type: 3DRE(M), 3DRE(M)E-10
Brand: REXROTH
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

انواع شیر 3DRE(M) و 3DRE(M)E دریچه های کاهش فشار سه طرفه با کنترل الکتریکی با محدودیت فشار محرک هستند. آنها برای کاهش (P به A) و محدود کردن (A به T) فشار یک سیستم استفاده می شوند.
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order