خانه
سوال و جوابهای متداول
وبلاگ
ورود/ثبت نام

تولیدکنندگان

نام تولیدکننده
نام تولیدکننده اول اول
تلفن
09165825874
قیمت(تومان)
1800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
عملکرد
100%
نام تولیدکننده
نام تولیدکننده دوم
تلفن
09120656565
قیمت(تومان)
2800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش -خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - پلاک 73
عملکرد
100%
نام تولیدکننده
نام تولیدکننده سوم
تلفن
09135825874
قیمت(تومان)
1800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
عملکرد
100%

فروشندگان

نام فروشنده
نام فروشنده اول اول اول اول اول اول اول
تلفن
09165825874
قیمت(تومان)
1800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
وضعیت
عملکرد
100%
نام فروشنده
نام فروشنده دوم
تلفن
09130656565
قیمت(تومان)
2800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش -خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - پلاک 73
وضعیت
عملکرد
100%
نام فروشنده
نام فروشنده سوم
تلفن
09165825874
قیمت(تومان)
1800000
استاندارد
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
وضعیت
عملکرد
100%

خدمات دهندگان

نام خدمات دهنده
نام خدمات دهنده اول اول اول اول اول اول اول
تلفن
09165825874
سایت
www.anbaryadaki.com
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
عملکرد
100%
نام خدمات دهنده
نام تولیدکننده دوم
تلفن
09120656565
سایت
www.anbaryadaki.com
نشانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش -خیابان امام خمینی - خ بهارستان غربی - کوچه میلاد - کوی دانش - پلاک 73
عملکرد
100%
نام خدمات دهنده
نام خدمات دهنده سوم
تلفن
09135825874
سایت
www.anbaryadaki.com
نشانی
اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان بهارستان 46 - سه راه کامکار - پلاک 50
عملکرد
100%

استاندارد