شیر هیدرولیک کنترل جریان (دبی) چیست؟

شیر هیدرولیک کنترل جریان (دبی) چیست؟

شیرهای کنترل جریان

شیر کنترل جریان (دبی) پروپورشنال با قابلیت جبران فشار یکی از پرکاربرد ترین اجزا در سیستم های کنترل هیدرولیک می باشد. این شیر ها در کاربرد هایی مانند کنترل سوخت موتور ها و کنترل دقیق سرعت عملگر ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی اصلی این روش کنترل دبی، جبران تغییرات احتمالی و ناخواسته ی فشار در بالادست و پایین دست جریان می باشد. یکی از پارامتر های مهم در نحوه ی کنترل دبی در این شیر ها شکل هندسی اریفیس کنترل دبی می باشد.