آشنایی بیشتر با نسل چهارم صنعت Industry 4

آشنایی بیشتر با نسل چهارم صنعت Industry 4

Industry 4.0 نامی است که به روند کنونی اتوماسیون و تبادل اطلاعات در فناوری های کارخانجات اطلاق می شود که شامل سیستم های فیزیکی سایبری، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و محاسبات شناختی است.

Industry 4.0 نامی است که به روند کنونی اتوماسیون و تبادل اطلاعات در فناوری های کارخانجات اطلاق می شود که شامل سیستم های فیزیکی سایبری، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و محاسبات شناختی است. Industry 4.0 عموما به عنوان انقلاب چهارم صنعتی یاد می شود.

Industry 4.0 آنچه "کارخانه هوشمند" نامیده می شود را سبب می شود. در کارخانه های هوشمند با ساختار قسمت قسمت، سیستم های فیزیکی سایبری فرآیندهای فیزیکی را رصد می کنند، یک کپی مجازی از دنیای فیزیکی ایجاد کرده و تصمیمات غیرمتمرکز اتخاذ می کند.

در اینترنت اشیاء، سیستم های فیزیکی سایبری با همدیگر و با اشخاص در آن واحد خدمات سازمانی ارائه شده و استفاده شده با شرکت کننده های زنجیره ارزش ارتباط و همکاری طولی و عرضی دارد.