فرا صنعت آرمان

efsaco

شرکت تجهیزات فرا صنعت ارمان (افساکو) عضو پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان اولین تولید کننده بوردون و موومنت تجیهزات اندازه گیری فشار به صورت دانش بنیان در کشور می باشد.

با هدف استفاده از توان متخصصین داخلی و جلوگیری از خروج ارز ، تمامی تولیدات این شرکت در داخل ساخته می شود.

همچنین این شرکت با اخذ نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان امر تامین تجهیزات گاز رسانی را با تکیه بر تجهیزات با کیفیت داخلی انجام می دهد.

در مجموع این شرکت موفق شده است با استفاده از توان تولید داخلی و اتکا به دانش متخصصین بومی گام موثری در استقلال صنعتی کشور بر دارد.

استقرار در پارک علم و فناوری شیخ بهایی و رشد در بستر فناور محور افق های روشنی را در مسیر این شرکت نمایان نموده است.

فرا صنعت آرمان