شهاب

SHAHAB

شرکت کوره شهاب به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه جوش القایی و تیپ فرمینگ ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی شرکت و با توجه به اصل رضایت مشتریان (کارفرمایان) و تعهد به برآوردن الزامات قانونی و نظر به اهمیت و جایگاه کیفیت در استراتژی سازمان خود و همگام با امر خود کفایی خدمات مهندسی در ایران و لزوم حفظ اعتبار و موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین الملی ؛ بهبود مستمردر کلیه فعالیتها و فرایند هارا به عنوان خط مشی کیفیت در فعالیتهای خود در نظر داشته و در این راستا ، اهداف کلان نظام یکپارچه مدیریت خود را بر اساس استانداردهای OHSAS18001:2007 , ISO 14001:2004 ,ISO9001:2008 به شرح ذیل بیان می دارد
 

شهاب