ال ام سی

LMC

30 سال پیش، تایوان مانند یک کودک کار بود - کاملا فقیر و توسعه نیافته بود. در حال حاضر، کشور به قدرت مالی قدرتمند تبدیل شده است که می تواند بلند و افتخار در مرحله جهان است. Leadermac همان مسیر را دنبال کرده است. از طریق نگرانی های مداوم، این شرکت هم اکنون می تواند به عنوان یک رهبر جهانی شناخته شود و آینده جهان را برای زندگی بهتر در همه جا شکل دهد.

ال ام سی