سنسیس

sensys

این کارخانه دارای بیش از 1000 سال مهندس با تجربه اتوماسیون صنعتی است که طی یک دوره دو دهه انباشته شده است ، مصمم است بازار روند ، تولید و تسهیلات را به مرحله بعدی برتری عملیاتی برساند. IntelliMAX ، چهارچوب راه حل اتوماسیون صنعتی ما ، پایه و اساس پیشنهاد ما را تشکیل می دهد.

سنسیس