پردیس سازان یکتا

PSY

شرکت پردیس سازان یکتا ضمن تاسیس در سال 1379 می باشد و با استفاده از تکنیک های روز و در مواردی با استفاده از مهندس معکوس و تولید گروهی از زهکش ها گام به عرصه خودکفایی نهاده است.

پردیس سازان یکتا