پیشگام

Pishgam

مجوز واحد طراحی مهندسی به شماره 43956 – 07 مورخ 67/6/12   در رشته طراحی و مهندسی ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان از وزارت صنایع گواهی فعالیت صنعتی به شماره 138 مورخ 69/9/5 در رشته ساخت ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات خوراک دام و طیور از وزارت صنایع با ظرفیت 750 تن در سال مجوز شماره 70010 / 4558064 مورخ 70/9/3   در رشته طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات توزین الکترونیک و کنترل پانل مورد مصرف در کارخانجات مصارف عمومی از وزارت صنایع کارت شناسایی به شماره 12958331071 – 2   مورخ 67/6/8 در زمینه طراحی و تولید قفس مرغ تخم گذار و دانخوری اتوماتیک از وزارت صنایع با ظرفیت 430 تن در سال.

پیشگام