درام فیلتر

Rotary Drum Vacuum Filter

در این دستگاه آب خروجی از استخر وارد این سیستم شده و از سوی دیگر اب تمیز خارج می شود. این سیستم دارای یک موتور گیربگس جهت چرخاندن فیلتر و همچنین دارای یک پمپ شستشوی فیلتر می باشد.
 

درام فیلتر