فیلتر شمعی

Candle Filter

فیلترهای شمعی نوعی فیلتر است که جهت جداسازی جامد از مایع استفاده می شود. مهمترین بخش در این فیلتر توریهای شمع مانندی است که واسطه جداسازی می باشند. در طول زمان فیلتراسیون، که در یک مخزن فشار قوی اتفاق می افتد، مایع با فشار از خارج بدرون واسطه فیلتر فشرده می شود. ذرات جامد روی سطح فیلتر تشکیل شده و کیک یکنواختی ایجاد می کند. کیک به واسطه پروفایل مقعر-محدب و اختلاف فشاری که بطور پیوسته وجود دارد روی سطح عامل فیلتر باقی می ماند. مایع فیلتر شده از میان مجراهای موجود در فیلتر شمعی به سمت بخش بالایی مخزن تحت فشار منتقل می شود. پس از تشکیل کیک جهت رسیدن به کیک با خشکی بالاتر معمولا از جریان هوا استفاده می شود. در زمان تخلیه از هوای با جریان مخالف یا ویبراتور استفاده می شود تا کیک از مجراهایی که برای آن تعبیه شده، تخلیه شود.

فیلتر شمعی