فیلتر غشایی

Membrane Filter

فیلتراسیون غشایی یک فرآیند جداسازی فیزیکی است که در آن نیروی محرکه، اختلاف فشار در دو طرف غشا می باشد. جداسازی در این نوع فرآیند براساس اندازه ی ذرات و خصوصیات مولکولی آن انجام می شود که در واقع غشاء به عنوان یک مانع فیزیکی عمل کرده و جریان را به دو قسمت تقسیم می کند. این غشاها معمولا از پلیمرها یا مواد معدنی سنتز شده ساخته می شوند در انواع Filter Reveres Osmoses, Nano/Ultra/Micro ساخته می شوند و برای جداسازی پروتئین ها، حذف مواد کلوئیدی، صنایع غذایی، لبنی، داروسازی، پسماندهای صنعتی و جداسازی ذرات ارزشمند کاربرد دارد.

فیلتر غشایی