عملگر پنوماتیک

Pneumatic Actuators

(Actuator) عملگر یا اکچوئیتر در شیرهای دستی (Manually operated) نیروی لازم برای باز یا بسته کردن و ایجاد تغییرات در حالت شیر را تامین می کند.

به دلیل قیمت نسبتاً ارزان تر و نوع انرژی مورد نیاز آنها (هوای فشرده) عملگرهای پنوماتیکی پرکاربردترین عملگرها در شیرهای صنعتی هستند.

ساختار این عملگرها نسبت عملگرهای الکتریکی یا هیدرولیکی بسیار ساده است و این عامل یکی از مزایای دیگر این مدل محسوب می شود. همچنین با توجه به ساختار ساده این مدل تعمیر و نگه داری آنها آسان تر است.

اکچوئیترهای پنوماتیکی را می توان در شیرهای خطی و شیرهای دورانی با زاویه محدود نصب کرد. همچنین این اکچوئیترها را می توان برای شیرهای صنعتی با سایزهای مختلف به کار برد.

عملگر پنوماتیک