آماده سازهای هوا

Air Preparation

برای آماده سازی هوای فشرده نکات مهمی را از قبیل مقدار هوای فشرده مورد نیاز برای تامین احتیاجات سیستم، نوع کمپرسور برای تولید هوای فشرده مورد نیاز، فشار مورد نیاز، منبع مورد نیاز، ملزومات جهت ایجاد خطوط هوای تمیز، سطح رطوبت قابل قبول، روغن زنی، درجه حرارت هوای فشرده وتاثیرات آن بر روی سیستم، سایز خطوط و شیرها و طراحی سیستم تقسیم به جهت برآوردکردن نیازهای مدار پنوماتیک مد نظر قرار داد.

در واحد مراقبت هوای فشرده (آماده سازی هوای فشرده)، واحدهایی همچون مراقبت ترکیبی (Service unit combinations)، واحد مراقبت رگلاتور / روانساز به همراه فیلتر (Filter regulator/lubricator)، واحد مراقبت رگلاتور / فیلتر (Filter–regulator units)، فیلتر (Filter)، رگلاتور (Regulators)، رگلاتور، روانساز (Lubricators)، شیر ورودی قطع کننده (On–off valves and soft–start valves)، خشک کن هوا /درایر هوا (Air dryers)، توزیع کننده هوا (Air distributor)، تخلیه کندانس (Condensate drain)، تقویت فشار (Pressure amplifiers)، نشانگر فشار هوا /گیج فشار (Pressure indicators) و تجهیزات جانبی (Accessories for compressed air preparation) وجود دارد.

آماده سازهای هوا