تعمیر و نگهداری

Repair and Maintenance

مجموعه ای از فعالیتها و عملکرد ها که هر کدام با توجه به تعاریف خود ، ماموریت عملیاتی نگاهداشتن دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات را دارند که باعث می گردند قابلیت عملیاتی آنها حفظ شود.

تعمیر و نگهداری