تابلو کنترل

Control panel

کابل اصلی برق ابتدا وارد تابلو برق می شود که این تابلو برق، جریان برق تمامی واحد ها و قسمت ها را که به صورت اشتراکی از برق استفاده می نمایند تأمین می کند. به این تابلو، تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل گفته می شود.

تابلو کنترل