تایمر

timer

شمارنده دستگاهی است که تعداد دفعات انجام یک فرآیند را ذخیره کرده و نمایش می دهد. به وسیله این دستگاه می توان عملیات شمارش و کنترل تعداد محصولات را با دقت بیشتر انجام داد. براي کاربر شمارش یک فرآیند به صورت مکرر و به تعداد زیاد کار دشواري است در نتیجه کانتر (شمارنده) می تواند تعداد شمارش زیاد را با دقت بالا انجام دهد. اصطلاح شمارنده (counter) از کلمه شمارش کردن یا حساب کردن (count) گرفته شده است. براي مردم راحت است که ده یا بیست جسم را به سادگی بشمارند، اما براي مقادیر بیشتر، شمارش کردن دشوار می شود. شمارنده ها وقتی به کار مردم می آیند که آن ها نیاز به شمارش دقیق داشته باشند

تایمر