قطعات صنعتی

Industrial Parts

ریخته گری عبارت از شکل دادن فلزات و آلیاژھا از طریق ذوب ، ریختن مذاب در محفظه ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می باشد. این روش ، قدیمی ترین فرآیند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره ھای ریخته گری از خاک رس ساخته شده است که لایه ھایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می شد و برای ھوادادن از دم فوتک بزرگی استفاده می کردند. بسیاری از قالبھای اولیه نیز از خاک رس ، خاک نسوز ، ماسه و سنگ تھیه می شود

قطعات صنعتی