آکومولاتور هیدرولیک

Hydraulic Accumulators

در خطوط جریان هیدرولیک، مایعات برای انتقال نیرو، کنترل بار و یا هر نوع هدایت هیدرولیکی مورد استفاده قرار گیرند. مایع هیدرولیک صرف نظر از نوع آن که می تواند روغن، آب و یا یک مایع دیگر باشد همواره تحت تاثیر نوسانات فشار قرار دارد. مایعات تراکم ناپذیر هستند و این بدان معناست که هر گونه تغییر ناگهانی فشار در مایع درون جریان سیال مستقیما به خط لوله جریان منتقل می شود. این امر البته دو صورت عدم وجود آکومولاتور یا کپسول ازت در خط انتقال هیدرولیک اتفاق می افتد. چرا که آکومولاتور ها تعدیل کننده فشار بوده و با قرار دادن آکومولاتور در خط جریان هیدرولیک این افزایش ناگهانی فشار دمپ می شود. نام دیگر آکومولاتور مخزن ازت است.

آکومولاتور هیدرولیک