شیر پروپرشنال کنترل فشارCRE

شیر پروپرشنال کنترل فشار

Model: CRE
Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

 در این گونه شیر ها، تغییر جریان سیال خروجی با توجه به جریان الکتریکی ورودی خطی نیست. شیر پروپشنال هیدرولیک مانند سایر انواع شیر های هیدرولیک موظف به کنترل سیال هیدرولیک طبق شرایط طراحی شده است؛ البته لازم به ذکر است که این شیر ها کنترل بسیار دقیقی از دبی یا فشار را دارند. شیر های پروپشنال از لحاظ نحوه تحریک مشابه شیر های سلونوئیدی هستند چراکه هر شیر پروپرشنال هم مانند شیر سلونوئیدی دارای مدار الکترونیکی است، البته با این تفاوت که شیر پروپرشنال نمونه پیشرفته تری از شیر سلونوئیدی است و به عنوان مثال قادر است مغزی شیر را در حالتی بین باز و بسته نگه داشته و کنترل بسیار دقیقی از دبی و فشار خروجی داشته باشد.

Specifications

فیدبک ندارد
نوع مونتاژ کارتریج رزوه ای
سایز 10
نوع شیر پروپرشنال
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order