بلبرینگ خود تنظیم1222K

بلبرینگ خود تنظیم

Catalogs:
Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order

Description

بلبرینگ خود تنظیم درمواقعی که قدرت تحمل بار کافی نباشدهمچنین می توان از بلبرینگ خود تنظیم از دو ردیف ساچمه ویک حلقه بیرونی ساخته شده است که شیارهای و ساچمه آن خمیده است و این باعث خود تنظیم بلبرینگ در مواقع انحراف شافت می شود.

Request inventory and price inquiry:
Order
Order Product
Service Providers List
Need service to repair for this product?
Request inventory and price inquiry:
Order