صنایع داروسازی

Pharmaceutical Industries

در این صنعت مواد دارویی فرمولاسیون شده و به شکل داروی نهایی قرص، کپسول، شربت، ویال، تزریقی و ... بسته بندی می شوند. استفاده از تجهیزات با متریال خاص، شرایط تمیز و خاص محیط های فرآیندی، استاندارد و قواعد مشخص جهت کار با مواد، محصول، نمونه ها، عبور و مرور پرسنل، کیفیت سنجی و اعتبارسنجی پروسه و تجهیزات از خصوصیات منحصر به فرد صنعت دارو می باشند.