تعرفه ها

تعرفه درج آگهی دربخش محصولات

تعداد مبلغ به تومان درج آگهی در بخش مدت زمان نمایش
1 آگهی 10000 محصولات

6 ماه

5 آگهی

50000

محصولات

6 ماه

10 آگهی

100000

محصولات

6 ماه

50 آگهی

500000

محصولات

6 ماه

100 آگهی

1000000

محصولات

6 ماه

 

تعرفه درج آگهی دربخش خدمات

تعداد مبلغ به تومان درج آگهی در بخش مدت زمان نمایش
1 آگهی رایگان خدمات

3 ماه

5 آگهی

250000

خدمات

3 ماه

10 آگهی

500000

خدمات

3 ماه