مشعل گازوئیلی مادولارSMO
مشعل گازوئیلی مادولارSMO
مشعل گازوئیلی مادولارSMO

مشعل گازوئیلی مادولار SMO

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

...

مشخصات

مشخصات فنی

نوع سوخت گازوئیل
ظرفیت (kcal/h) 4400000
ظرفیت (kcal/h) 2000000
ظرفیت (kcal/h) 1500000
عملکرد مادولار
ظرفیت (kcal/h) 6200000
ظرفیت (kcal/h) 2500000
ظرفیت (kcal/h) 6200000
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش