شیر کنترل فشارLRLL

شیر کنترل فشار

مدل: LRLL
برند: فستو
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

شیر کنترل فشار

انرژی هیدرولیک توسط یک محرک اولیه که عموماً الکتروموتور می باشد، پمپ هیدرولیک را به گردش در می آورد. طبق اصل سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید. به عبارت دیگر فشار هیدرولیک با مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. پمپ هیدرولیک نیز می باید این فشار به وجود آمده را تحمل کند. حال اگر شرایطی خاص و یا غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، مانند شرایط زیر:

  1. در طول کارکرد زمانی مدار فعالیتی در مدار صورت نگیرد و پمپ نیز متوقف نشود.
  2. به هر دلیلی سیلندر در یک موقعیت نامطلوب متوقف شود.
  3. سیلندر می باید در انتهای کورس خود به مدت زمانی زیاد بماند.
  4. یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار مضاعف بر مدار تحمیل شود.

بنابراین در هر یک از شرایط فوق احتمال آسیب دیدن پمپ و سایر اجزا و تجهیزات، اتلاف توان و افزایش دما در مدار هیدرولیک بسیار زیاد می گردد. لذا می باید به نحوی ایمنی مدار به نحو قابل محسوسی افزایش داد که بهترین حالت بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ کنترل شود.

 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش