دستگاه آزمون کشش پشم سنگ

دستگاه آزمون کشش پشم سنگ

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

تحمل تنشهای وارده در حین حمل و یا کاربرد از مهم ترین ویژگی های عایق های معدنی و ساختمانی می باشد. حداکثر نیروی کششی ثبت شده موازی با سطوح فراورده در حین عملیات کشش تقسیم بر مساحت عرضی آزمونه برابر با مقاومت کششی است که توسط دستگاه آزمون اندازه گیری می شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش