دستگاه تست ماشین لباسشویی

دستگاه تست ماشین لباسشویی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ماشین لباسشویی از جمله لوازم پرمصرف خانگی است که هم در زمینه مصرف برق و مصرف آب و هم در زمینه عملکرد و ایمنی مورد توجه است و داشتن نشان استاندارد و موردپذیرش‌بودن مطابق با آزمونهای مربوطه برای آن الزامی می‌باشد. آزمایشگاه لباسشویی برای انجام آزمون های زیر طراحی و ساخته می‌شود: 
آزمو مصرف انرژی برق
آزمون مصرف انرژی آب 
آزمون دوام همبندی درب 
آزمون های ایمنی شامل نشت جریان و استقامت دی الکتریک 
سایر آزمون های عملکرد

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش