برای حفاظت هیدرولیک در برابر جریان کنترل الکتریکی غیرقابل قبول در شیر برقی متناسب، که به طور ضروری منجر به افزایش فشار در پورت A، شما می شود می تواند به صورت اختیاری یک شیر فشار فنری نصب کند
  به عنوان محدودیت فشار حداکثر (15). این محدودیت حداکثر فشار از پیش تنظیم شده است، به فشار مربوطه اشاره می شود

  تولیدکنندگان

  تولید کننده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما تولید کننده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  فروشندگان

  فروشنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما فروشنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  خدمات دهندگان

  خدمات دهنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما خدمات دهنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید