خدمات فنی و مهندسی

Engineering and Technology

امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت. خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعهای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات را در جامعه فراهم می کند. به رغم اینکه ارائه خدمات فنی و مهندسی می توانـد در مـرز یـک کـشور محـصور بماند و یا به بازارهای بین المللی کشورهای دیگر راه بیابد.

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}