خدمات فرهنگی و ورزشی

Cultural and Sports

همواره نام ورزش با فرهنگ اجین شده است. زمانی که صحبت از پرورش جسم می‌شود، مقوله پرورش روح نیز در کنار آن به ذهن خطور خواهد کرد . این پرورش روح همان مقوله فرهنگی است که همواره از ورزش سراغ داریم.

جهت توسعه و تعمیم ورزش در سطح ایران و این که ورزش اصولی ، امری است که محققاً در بالا بردن سلامت جسم و نشاط روحی افراد به خصوص در قشر نوجوانان و جوانان در حفظ بهداشت روانی جامعه ، ایجاد روحیه، تعاون و همگرای جمعی در سطح مـلی  نقش ارزنده ای را دارد، در همین راستا با هدف و برنامه ریزی دقیق در نظر داریم با معرفی محصولات و تجهیزات تولیدی ورزشی بتوانیم نقش کوچکی در امر فرهنگ سالم  ورزش در جامعه، ایفا نماید .

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}