خدمات تعمیر و نگهداری

Repair and Maintenance

تعمیر و نگهداری مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، انجام می شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

در واقع مجموعه ای از فعالیتها و عملکرد ها است که هر کدام با توجه به تعاریف خود، ماموریت عملیاتی نگاهداشتن دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات را دارند که باعث می گردند قابلیت عملیاتی آنها حفظ شود. امروزه تعمیر ونگهداری یک تجهیز یعنی طرح ریزی و انجام فعالیت هایی که باعث عملکرد مستمر تجهیز برای تولید محصول یا خدمات با کیفیت می شود.

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}