خدمات سورتینگ

Sorting

سورتینگ اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در واقع، سورتينگ محصولات به درجه بندي محصولات فله براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي ها و خرابی ها اطلاق مي شود. سورتینگ در بيشتر موارد پیش نیازی براي بسته بندي محصولات کشاورزي یا خالص سازی مقدماتی مواد معدنی است.

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}