استاندارد آی ای سی

IEC Standard

هیئت مدیره استاندارد سازی مسئولیت مدیریت کلی کار فنی را برعهده دارد. کار استانداردهای این کمیسیون از طریق کمیته ها و کمیته های فرعی انجام می شود، که متشکل از نمایندگان کمیته های ملی کامل اعضا است که هر یک با موضوعی خاص سر و کار دارند.
کمیته های فنی توسط هیئت مدیره استاندارد سازی (SMB) ایجاد یا منحل می شوند. آنها ممکن است مطابق با بخشنامه ها، بخشی از حوزه های کاری خود را به زیر گروه ها واگذار کنند. هر کمیته فنی دارای یک رئیس و دبیرخانه است که هر دو توسط SMB در میان نمایندگان کمیته های ملی عضو کامل منصوب می شوند.

استاندارد IEC (آی ای سی)