استاندارد ایسا

ISA Standard

استانداردهای ISA به متخصصان اتوماسیون کمک می کند تا فرایندها را ساده تر کرده و ایمنی ، کارایی و سودآوری صنعت را بهبود بخشند. بیش از 150 استاندارد منعکس کننده تخصص بیش از 4000 متخصص صنعت در سراسر جهان است.  از سال 1949 ، ISA به عنوان منبع متخصص استانداردهای صنعت اجماع اتوماسیون و کنترل سیستم شناخته می شود.

بیش از 4000 نفر با بیش از 140 کمیته ، کمیته فرعی ، کارگروه و نیروی کار در ارتباط با معیارهای ISA همکاری می کنند. آنها در حال توسعه استانداردها در حوزه هایی هستند که تضمین کننده ایمنی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در مکانهای خطرناک و صرفه جویی در هزینه برای رابط بین رایانه های کنترل فرآیند صنعتی و زیر سیستم ها هستند.

استاندارد ISA (ایسا)