استاندارد ج آی اس

JIS Standard

کمیته استاندارد صنعتی ژاپن (JISC) ، یک نهاد متصل به METI و مسئول بررسی و مشورت در مورد استانداردهای صنعتی است که پایگاه های داده قابل جستجو را در وب سایت خود ارائه می دهد. هر چند آنها به زبان ژاپنی هستند.
مستندات JIS با شماره قابل جستجو است. حتی اگر ژاپنی ندانید قابل جستجو است، و عنوان انگلیسی استاندارد را (در صورت وجود) در اختیار شما قرار می دهد. با این حال نسبت به پایگاه داده JISC کمتر کامل است (از نظر نقشه و ...).

استاندارد JIS (ج آی اس)