استاندارد اس اس پی سی

SSPC Standard

استانداردها، گزارشهای فناوری، راهنماها و رویه های کیفی، سنگ بنای SSPC هستند. به عنوان مبنایی برای همه تعالیم SSPC در سطح جهانی برای بالاترین درجه کیفی، بهره وری و ایمنی در صنعت پوشش های محافظ به کار برده می شوند

این استانداردها از طریق همکاری اجماع اعضای کمیته فنی SSPC که در سراسر جهان به عنوان مهمترین متخصصان امر در زمینه آماده سازی سطح، ساینده ها، پوشش ها و عملکرد و کاربرد مواد سیستم پوشش صلاحیت پیمانکار شناخته می شوند توسعه می یابند. با نوآوری در فناوری و فرآیند در صنعت، استانداردهای جدید توسعه یافته و استانداردهای موجود مطابق با رویه های کمیته فنی مورد بازبینی یا حذف قرار می گیرند.

استاندارد SSPC (اس اس پی سی)