استاندارد انسی

ANSI Standard

موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI) یک سازمان خصوصی و غیر انتفاعی است که از استانداردهای اختیاری ایالات متحده و سیستم ارزیابی انطباقی و تقویت تأثیر آن هم در داخل و هم در سطح بین المللی پشتیبانی می نماید، اختصاص دارد.

هم در داخل و هم در خارج از کشور ANSI متعهد به ارتقای رقابت پذیری کسب و کار ایالات متحده و کیفیت زندگی با ارائه چارچوبی برای توسعه عادلانه استانداردها، سیستم های ارزیابی انطباق کیفی و حفظ صحت آنهاست. این موسسه بیش از ۲۷۰.۰۰۰ شرکت و سازمان و ۳۰ میلیون متخصص از سراسر جهان را جلب کرده است.

استاندارد ANSI (انسی)