استاندارد روهس

ROHS Standard

RoHS مخفف محدودیت مواد خطرناک است و بر کل صنعت الکترونیک و بسیاری از محصولات الکتریکی نیز تأثیر می گذارد. RoHS اصلی که به عنوان دستورالعمل 2002/95/EC شناخته می شود، در سال 2002 در اتحادیه اروپا شکل گرفته است و استفاده از شش ماده خطرناک موجود در محصولات الکتریکی و الکترونیکی را محدود می کند. همه محصولات قابل استفاده در بازار اتحادیه اروپا از اول ژولای 2006 باید منطبق با RoHS باشد.

کادمیوم (Cd): <100 ppm
سرب (Pb): <1000 ppm
جیوه (Hg): <1000 ppm
کروم شش ظرفیتی: (Cr VI) <1000 ppm
بی فنیل پلی برومین (PBB): <1000 ppm
اترهای دی فنیل پلی برومین (PBDE): <1000 ppm
بیس (2-اتیل اکسیل) فتالات (DEHP): <1000 ppm
بنزیل بوتیل فتالات (BBP): <1000 ppm
دی بوتیل فتالات (DBP): <1000 ppm
دی ایزوبوتیل فتالات (DIBP): <1000 ppm

استاندارد RoHS (روهس)