استاندارد ئی سی آی ای

ECIA Standard

انجمن صنعت قطعات الکترونیکی (ECIA) متشکل از تولیدکنندگان پیشروی قطعات الکترونیکی، نمایندگی های تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مجاز می باشد. اعضای ECIA اهداف مشترک ارتقا و بهبود محیط کسب و کار برای فروش مجاز قطعات الکترونیکی را به اشتراک می گذارند. ECIA با هیئتی متشکل از رهبران و متخصصان ارائه دهنده همه مراحل زنجیره تأمین قطعات الکترونیکی، جایی است که بهینگی کسب و کار، تأیید محصول و مدافعان صنعت دور هم گرد آمدند. اعضای ECIA دستورالعمل های صنعت و استانداردهای فنی را توسعه می دهند و نیز هوش تجاری مهمی را ایجاد می کنند.

استاندارد ECIA (ئی سی آی ای)