استاندارد آوا

AWWA Standard

انجمن مشاغل آب آمریکا اولین بار اسناد اجماع را در سال 1908 منتشر کرد. امروز بیش از 180 استاندارد AWWA وجود دارد. از منبع تا ذخیره، از تصفیه تا توزیع، استانداردهای AWWA همه حوزه های تصفیه و تامین آب را پوشش می دهند.
این اسناد وضعیت صنعت را منعکس می کنند. با ظهور فناوری های جدید، استانداردهای جدید توسعه می یابند.
این استانداردهای AWWA همه جنبه های تصفیه و تحویل آب را مورد بررسی قرار می دهند.

استاندارد AWWA (آوا)